I så kallad case management påbörjas planeringen för utskrivning redan när patienten kommer in till vården, i samarbete med patient, närstående och vårdteam.

Författaren översätter case management till samordnad, ledd vård. Arbetssättet har utvecklats i USA och Kanada. Aktiviteter ska tydligt framgå i en vårdplan. Resultaten av vården ska snabbt återföras till patienten. För det krävs en samordnare, som kallas case manager och oftast är en sjuksköterska.

Samordnaren bevakar kontinuiteten, att under­sökningar och behandlingar och kommunal service sker i tid. Författaren menar att en samordnare på akutmottagningen sparar tid, minskar kostnader och att vården blir kontinuerlig och personcentrerad. Amerikansk forskning lyfts fram och även två svenska projekt.