Ofta kopplas skolans elev­hälsoteam in för sent, och tvingas därför främst ta hand om akuta ärenden. På en del skolor har skolsköterskan och resten av elevhälsoteamet bara kontakt med lärare när det redan uppstått problem med en elev, eller i en klass. Tiden räcker inte till för att arbeta förebyggande.

Författarna till den här boken presenterar en arbetsmodell för ett tätare och mer förebyggande samarbete mellan elevhälsa och lärare. Regelbundna möten, oavsett om det finns problem eller inte, är en viktig framgångsfaktor. Genom att tillsammans stämma av läget och ge varandra ny kunskap om verksamheten kan ”brandkårsutryckningarna” minska. Boken beskriver modellens olika delar och hur elevhälsomötet kan mynna ut i en konkret handlingsplan. Flera skolor arbetar efter EHM-modellen.