Vid kongressen 2014 förtydligades studenternas roll i Vårdförbundet. Efter påtryckningar från ett kongressombud (den enda som var student) gjordes ett tillägg i det dokument som nu ligger till grund för förbundets organisationspolitik.

Där står det bland annat att "studenter är kommande generationers ledare, medlemmar och förtroendevalda. Genom att fånga upp ett tidigt engagemang och satsa på denna grupp kan vi säkerställa medlemstillväxt".

Inför årets kongress finns tre motioner att ta ställning till som kan öka studenternas inflytande. De föreslår:

MOTION #200 Alla lokalavdelningar med lärosäten ska ha studenter representerade vid sina styrelsesammanträden, med rätt att yttra sig men utan rösträtt.

MOTION #198 Vårdförbundet Students ordförande ska ha rätt att närvara vid förbundsstyrelsens sammanträden. Med rätt att yttra sig men utan rösträtt.

MOTION #197 Studentstyrelsens ordförande blir anställd på heltid, i stället för att sköta sitt uppdrag ideellt vid sidan om heltidsstudier.