Marianne Döös är professor i pedagogik vid Stockholms universitet och har till och från, under 20 år, forskat kring chefer som delar ledarskap. Den senaste forskningen handlar om hur det fungerar för rektorer och förskolechefer. Resultaten gäller flera organisationer än skolan.

— Delat ledarskap är egentligen inte ovanligt. Chefer söker samarbete och kallar vi det chefssamarbeten låter det välbekant. Den ensamma chefen är en myt — däremot saknas ofta en organisation för att dela på ledarskapet, säger hon.

Det krävs en del för att det ska fungera. En bottenplatta, eller en stadig gemensam grund, är viktigast. Den består av prestigelöshet, ömsesidigt förtroende och gemensamma värderingar. Finns inte de tre komponenterna saknas förutsättningarna att leda tillsammans, enligt Marianne Döös.

Delat ledarskap är ett paraplybegrepp som rymmer ett antal subkategorier. Cheferna kan befinna sig på olika hierarkiska nivåer, men de kan också vara likställda.

— Man kan ha ett samledarskap där cheferna har samma position och samma mandat, eller ett funktionellt ledarskap där cheferna är likställda, men har olika arbetsuppgifter. En kan till exempel ha ansvar för det pedagogiska ledarskapet och en annan för administration och budget.

Ett tredje sätt att vara likställda på är att bjuda in varandra till delat ledarskap över en organisationsgräns. Cheferna är på samma nivå, men leder var sin enhet.

Även chefer som inte är likställda kan dela på ledarskapet. Marianne Döös kallar det ett vertikalt inviterande ledarskap.

— Det innebär att en överordnad chef bjuder in en annan chef att leda gemensamt och bygger, som allt ledarskap, på kommunikation och interaktion.

Det som förenar de olika varianterna är gemensamt ansvarstagande, tät kommunikation och kontinuerliga avstämningar. När det fungerar bra vågar två chefer visa både styrkor och svagheter för varandra. I det växer tryggheten fram.

— Delat ledarskap är inte alltings lösning, men det har potential och kan vara rätt modell för vårdens chefer som ofta är pressade, saknar stödfunktioner och leder en personaltät verksamhet.