I den tillsynsrapport som Socialstyrelsen ska lämna till regeringen i maj varje år ingår att redogöra för hur vården fullföljer sin skyldighet att göra utredningar när sådana fel och misstag begås som leder till eller skulle kunna leda till att en patient skadas allvarligt i vården eller blir allvarligt sjuk. Underlaget till den redovisningen hämtar Socialstyrelsen i de ärenden som vården anmäler enligt lex Maria.

– Eftersom vi inte hade med det i förra årets tillsynsrapport blir det två års rapportering den här gången, berättar Anita Bashar Aréen utredare på enheten för tillsynsutveckling.

Arbetet har just börjat. Uppgiften vilar på de 123 inspektörer på Socialstyrelsens regionala tillsynsenheter som handlägger lex Maria-ärenden. De ska granska de 2 093 anmälningar som gjordes 2011, de 1 583 som gjorts hittills i år, plus de som tillkommer fram till årsskiftet. De ska också granska de beslut som fattats efter lex Maria-anmälningar förra året och i år – i den mån de inte ingår anmälningshögen.

Det inspektörerna ska granska är vårdgivarnas egna interna utredningar. De ska bland annat innehålla händelseförlopp, identifierade orsaker, riskbedömningar och vilka riskförebyggande åtgärder som satts in för att förhindra att liknande händelser inträffar igen.

– De ska bedöma om det finns brister i vårdgivarens utredning och eventuellt ställa krav på åtgärder, och se hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet ser ut. Syftet är förstås att undersöka hur de arbetar med patientsäkerheten utifrån patientsäkerhetslagen som infördes första januari förra året. Vi vill se om lagen har fått effekt, säger Anita Bashar Aréen på Socialstyrelsen.