En patient fick en försenad diagnos och drabbades av en allvarlig vårdskada efter att ha behandlats av en ännu inte färdigutbildad vikarierande läkare på en akutmottagning. Patienten lämnade in ett klagomål till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som nu har granskat patientsäkerheten på akuterna i Norrbottens läns landsting.

– Det problem vi har sett är att läkare anställda på vikariat, och som inte är färdigutbildade, arbetar självständigt vid akutmottagning och har eget ansvar för patienten. Det innebär en risk för patientsäkerheten, säger Gitte Larsson, inspektör på Ivo.

För stort ansvar

Att låta ännu inte färdigutbildade läkare handlägga egna patienter och rapportera akut sjuka patienter till högre kompetens, anser myndigheten också är att lägga för stort ansvar på oerfarna läkare.

Den granskning som har gjorts gäller läkare som går eller nyligen har avslutat sin grundutbildning, och som inte har påbörjat sin AT-tjänstgöring ännu. Inspektörerna har bland annat intervjuat fem vikarierande läkare vid fyra kliniker på Sunderby sjukhus

Vid tre av klinikerna ingår jourtjänstgöring på akutmottagningen. Det innebär att vara ensam primärjour under kvällar, helger och nätter, och att en bakjour finns på sjukhuset eller i hemmet. De intervjuade läkarna är osäkra på vilket ansvar och vilka befogenheter de har när de tjänstgör på akutmottagningen. De önskar att ansvaret var tydligare.

Svåra ställningstaganden

Det akuta omhändertagande kan vara avgörande för patientens hälsa. Arbete på akutmottagning innebär svåra ställningstaganden – för svåra för en läkare som inte har påbörjat sin AT, anser myndigheten.

Ivo kräver att läkare med vikariatsförordnande inte arbetar självständigt på akutmottagningar utan tillgång till legitimerad läkare på plats. Senast den 30 september ska Norrbottens läns landsting redovisa vilka åtgärder som kommer att vidtas.