"Det medför en allvarlig patientsäkerhetsrisk", skriver Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, i sitt beslut som är riktat till Region Skåne.

Det var i samband med ett tidigare ärende från Region Skåne som myndigheten upptäckte att dokumentationen kring läkemedelsbehandling, planerad uppföljning, hantering av remisser och remissvar samt vem som ansvarar för den fortsatta patientuppföljningen inte alltid stämde överens med vad som stod skrivet i journalerna.

Ivo begärde därför in 40 patientjournaler för granskning på patienter som vårdats inneliggande i minst två dygn. Men även efter denna komplettering visade det sig att informationen i journalerna i en fjärdedel av fallen var motstridiga i förhållande till andra dokument om patienten.

Enligt Ivo innebär det en fara för patientsäkerheten eftersom patienterna kan få fel läkemedel.

Ivo bedömer därför att vårdgivaren, det vill säga Skånes universitetssjukhus i Lund och Malmö, inte uppfyller kraven i patientdatalagen där det framgår att journalerna ska innehålla de uppgifter som behövs för att ge en god och säker vård.

Diarienummer hos Ivo: 8.5-37191/2015-14.