En viktig utgångspunkt för de nya riktlinjerna är att alla insatser ska göras utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Det syftar till att sätta personen med demenssjukdom i fokus och att ha en mer personlig omvårdnad och vårdmiljö samt förståelse för de olika problem och svårigheter som kan uppstå i samband med sjukdomen, enligt Socialstyrelsen.

Många bor kvar hemma

Förslaget till de nya riktlinjerna har varit ute på remiss en tid och det har bland annat kommit kritik mot att så mycket handlat om personer i särskilt boende. Omkring 100 000 personer med demens bor kvar hemma.

– Vi har därför lagt till en ny rekommendation om så kallad anpassad måltidsmiljö i ordinärt boende, säger Stefan Brené, projektledare för arbetet med riktlinjerna.

Det innebär att när hemtjänstpersonalen kommer på besök ska en så lugn och trygg måltidsmiljö som möjligt skapas. Det kräver mer tid.

Multiprofessionellt temarbete

I de nya riktlinjerna rekommenderas också att den som har lätt till medelsvår demenssjukdom och ännu bor kvar hemma bör erbjudas dagverksamhet. Något som också innebär avlastning för anhöriga.

Socialstyrelsen ger också råd om utredning, uppföljning och utformning av vården och betonar att det handlar om ett multiprofessionellt teamarbete där flera olika yrkesgrupper ska ingå.

Utbilda personalen

För att kunna erbjuda en god och personcentrerad vård och omsorg till personer med demenssjukdom behöver personalens kompetens höjas. Långsiktig och kontinuerlig utbildning kombinerad med praktisk träning och handledning krävs. Det beräknas innebära ökade kostnader på omkring en miljard kronor enbart för det första året.

De ökade kostnaderna beräknas bestå även på sikt eftersom de rekommenderade åtgärderna kommer att kräva ökade resurser.

Du kan läsa de nya uppdaterade riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom på Socialstyrelsens webb.