I samtliga fyra fall handlar det om patienter som insjuknade sommaren 2015, då akutmottagningen i Lund var stängd nattetid för i princip alla patienter som kom med ambulans. De dirigerades i stället till akuten Malmö.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har tidigare konstaterat att inga vårdskador inträffade på grund av detta. Men vid den tidpunkten hade myndigheten inte tillgång till alla avvikelser som gjordes under perioden.

Risk för vårdskada

I efterhand har de nu granskat fyra fall där de anser att vården av enskilda patienter fördröjdes och att det därmed fanns en risk för att patienterna skulle drabbas av en vårdskada.

I två av fallen, en man med diabetes och ketoacidos samt en kvinna med kraftiga buksmärtor, kritiseras dessutom ambulanspersonalen för att inte ha uppfyllt kravet på en sakkunnig och omsorgsfull vård så som den beskrivs i patientdatalagen.

Bedömning med läkarstöd

I alla fyra fallen larmades ambulans ut till patienterna. Väl på plats bedömde ambulanspersonalen att patienten inte behövde åka ambulans till sjukhuset utan att det kunde ordnas med hjälp av något annat transportmedel. Enligt personalen gjorde de läkare som konsulterades via det regionala läkarstödet samma bedömning.

I ett av fallen stämmer inte journalerna. I ambulansjournalen står det att läkaren som kontaktades godkände att patienten lämnades kvar hemma. Men enligt läkaranteckningen skulle patienten tas med i ambulansen till sjukhuset i Malmö.

Enligt Eva Hansson, chef för Ivo:s avdelning syd, ska den kritik som myndigheten kommit med dock inte tolkas som att man kritiserar systemet med att ambulanspersonal på plats bedömer behovet av ambulans.

Inte fel att bedöma på plats

– Nej, det kan mycket väl vara så att man bedömer att patienten inte är i behov av den typen av transport utan kanske kan förflytta sig själv. Men i de här fallen som vi har granskat anser vi att patienterna var i behov av ambulanstransport till närmsta öppna akutmottagning, säger hon.

Eva Hansson tycker inte att det är konstigare än att Ivo i ett enskilt fall kan kritisera exempelvis en läkare för att ha diagnostiserat eller behandlat en patient på ett felaktigt sätt.

Diarienummer hos Ivo: 8.5-26333/2016-10.