Om en patient blivit insatt på en medicin eller fått någon annan typ av behandling är det viktigt att det sker en uppföljning av patienten så att man ser att avsedd effekt har uppnåtts. Att så inte alltid är fallet framgår av ett beslut av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, efter en tillsyn av primärvården i Västerbottens läns landsting.

Patientens ansvar

Av 29 hälsocentraler tar endast 2 ansvar för att patienterna kallas till uppföljning. Vissa hälsocentraler gör det om det finns tillräckligt med personal. De allra flesta lägger ansvaret på patienten som alltså själv antas kunna bedöma när en ny tid behöver bokas.

– För att kunna ge en god och säker vård ska alltid en insatt behandling eller undersökning följas upp, säger Eva Bergdahl, inspektör på Ivo och den som lett tillsynen.

Hon hänvisar bland annat till hälso- och sjukvårdslagen som tydligt säger att vården ska bedrivas så att den tillgodoser patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården, men också till det som brukar kallas vetenskap och beprövad erfarenhet.

Det är visserligen ok att en patient själv antas kunna boka ett uppföljande läkarbesök. Men, påpekar Ivo, även i dessa fall är det vårdgivaren som har ansvaret för att uppföljningen verkligen blir av.

Patienter har skadats och dött

Att primärvården i Västerbotten inte alltid tar ansvaret för uppföljningarna blev uppenbart i samband med att Ivo utredde ett antal enskilda patientfall i landstinget.

Bland annat en patient som till följd av att blodproverna inte följdes upp drabbades av en njurskada.

I fjol avled en man som hade fått behandling för högt blodtryck efter en hjärtinfarkt. Ingen hade kontrollerat hur blodtrycket hade påverkats av medicineringen utan bara förnyat receptet.

Ivo kräver nu att landstinget upprättar rutiner för uppföljningar i primärvården och senast den 31 maj redovisar dessa för myndigheten.