Den fyraårige patienten gipsades i flera omgånger för att tänja ut hälsenorna, och på så vis motverka tågång. Efter den sista gipsningen, som utfördes av en sjuksköterska, uppstod flera problem. Barnet fick ont och balansen försämrades, samtidigt som det inte gick att använda gipsskorna på rätt sätt.

En av patientens föräldrar anmälde händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som konstaterar att sjuksköterskan gipsade fötterna i en felaktig utåtvinklad position. Efter att gipsen togs bort och ersattes av skenor hade patienten fortsatta besvär med smärtor samt gång och balans. Ivo bedömer att den felaktiga gipsningen gett upphov till akuta smärtor, dock kan inte de fortsatta besvären sägas bero på gipsningen.

Ivo gör bedömningen att den aktuella omgipsningen inte uppfyller de krav som anges i 6 kap. 1 § PSL, där det bland annat framgår att hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överenstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet och att patienten ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav.

Diarienummer hos Ivo: 8.2.1-19885/2018-14